Hållbarhet
 
Det har genomförts en break-out session kring vårt nyuppstartade arbete kring hållbarhet. Kommittéansvarig Ulf Bingsgård, DGN, berättade om hur långt kommittén kommit i arbetet. Arbetet bedrivs okonventionellt genom öppna möten på caféer där alla intresserade och engagerade rotarianer och rotaractare är välkomna. Ett drygt 30-tal har redan visat intresse och finns med på kommitténs sändlista.  
Fyra områden för arbetet i kommittén har identifierats. 
 
  • Kompetens- och kunskapspridning
  • Distriktsgemensamma evenemang 
  • Lyfta fram klubbarnas engagemang 
  • Stödja klubbarna i att koppla samman Rotarys sex fokusområden med de sjutton globala målen i FNs Agenda 2030. 
 
Det  blev tydligt att Rotary är en organisation som redan arbetar med hållbarhet, men också är en organisation som kan bidra till förändring. Under samtalet kom exempel på hur den enskilda klubben kan påbörja sitt samtal kring hållbarhet. 
 
 Samtal där Rotarys sex fokusområden kopplas till Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling kan vara en bra början.